12 สิงหาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 New

12 สิงหาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 New

11 สิงหาคม 2565
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 New

10 สิงหาคม 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 New

10 สิงหาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) New

9 สิงหาคม 2565
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 New

8 สิงหาคม 2565
พิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6 New

4 สิงหาคม 2565
โครงการประกอบอาหารว่างสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 New

3 สิงหาคม 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” New

1 สิงหาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง New

28 กรกฏาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

28 กรกฏาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

27 กรกฏาคม 2565
มอบเบี้ยการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

27 กรกฏาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกก จังหวัดพิษณุโลก

26 กรกฏาคม 2565
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 กรกฏาคม 2565
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก ครั้งที่ 6/2565

21 กรกฏาคม 2565
ประชุมชี้แจ้งนโยบายการดำเนินงาน พชอ.เมืองพิษณุโลก ปี 2565 และดำเนินงานในระดับปฐมภูมิประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอเมืองพิษณุโลก

19 กรกฏาคม 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565

12 กรกฏาคม 2565
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเขื่อนขันธ์ และ วัดสะพาน 3 ตำบลอรัญญิก

12 กรกฏาคม 2565
พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ครบรอบปีที่ 42

12 กรกฏาคม 2565
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

11 กรกฏาคม 2565
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเทพกุญชร (โคกช้าง) , วัดสระไม้แดง , วัดสระสี่เหลี่ยม ตำบลอรัญญิก

8 กรกฏาคม 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

7 กรกฏาคม 2565
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564

6 กรกฏาคม 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย”

29 มิถุนายน 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” ณ บริเวณทางม้าลายโรงเรียนสะพานที่ 3

28 มิถุนายน 2565
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา

22 มิถุนายน 2565
มอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอกาส ให้กับ นางสมศรี สิงห์รอ ประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

21 มิถุนายน 2565
พิธีเปิดให้บริการสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (อาคารหลวงปู่ทองดี อนีโฆ) ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

17 มิถุนายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565