13 มกราคม 2563
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก New

3 มกราคม 2563
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563

17 ธันวาคม 2562
โครงการ "กิจกรรม 5 ส" ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก

13 ธันวาคม 2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

5 ธันวาคม 2562
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

5 ธันวาคม 2562
พิธีทำบุญตักรบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

4 ธันวาคม 2562
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ 2563

15 พฤศจิกายน 2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

24 ตุลาคม 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2563

23 ตุลาคม 2562
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2562
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

13 ตุลาคม 2562
ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

18 กันยายน 2562
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562

17 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก

13 กันยายน 2562
พิธีเปิดโครงการดูแลสุขภาพช่องปาก ฟันแข็งแรง ยิ้มอย่างมั่นใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

11 กันยายน 2562
พิธีทำบุญวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบปีที่ 30

5 กันยายน 2562
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

4 กันยายน 2562
ประชุมโครงการกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลาย

2 กันยายน 2562
ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ กองวิชาการและแผนงาน

29 สิงหาคม 2562
โครงการรณรงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

23 สิงหาคม 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 และ (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4

22 สิงหาคม 2562
โครงการเราและอาเซียน โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ประจำปีงบประมาณ 2562

13 สิงหาคม 2562
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

12 สิงหาคม 2562
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2562
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

9 สิงหาคม 2562
กีฬาอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562

8 สิงหาคม 2562
พิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562

8 สิงหาคม 2562
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562

6 สิงหาคม 2562
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนสิงหาคม 2562

6 สิงหาคม 2562
สำรวจการกำจัดผักตบชวาบนพื้นน้ำคลองโคกช้าง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก