8 เมษายน 2563
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจเยี่ยม พร้อมมอบน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน New

6 มีนาคม 2563
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ฝึกศึกษา) โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

26 กุมภาพันธ์์ 2563
โครงการขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืชคลองโคกช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

24 กุมภาพันธ์์ 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

20 กุมภาพันธ์์ 2563
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ครบรอบปีที่ 42

19 กุมภาพันธ์์ 2563
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลอรัญญิก

14 กุมภาพันธ์์ 2563
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

13 กุมภาพันธ์์ 2563
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

7 กุมภาพันธ์์ 2563
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563

27 มกราคม 2563
การรับขึ้นทะเบียนประชากรสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก รอบที่ 1 / 2563

21 มกราคม 2563
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์กรที่เป็นต้นแบบด้านการศึกษาปฐมวัย จากเทศบาลตำบลไร่เก่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

15 มกราคม 2563
โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563

13 มกราคม 2563
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก

10 มกราคม 2563
ประชุมพนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

7 มกราคม 2563
การประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อดำเนินการขอใช้พื้นที่สาธารณะริมคลองโคกช้างเพื่อถมที่ก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่

7 มกราคม 2563
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563

6 มกราคม 2563
ประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก บริเวณหนองตาเหี่ยม

3 มกราคม 2563
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563

27 ธันวาคม 2562
เปิดโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

25 ธันวาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

25 ธันวาคม 2562
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก

21 ธันวาคม 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

17 ธันวาคม 2562
โครงการ "กิจกรรม 5 ส" ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก

13 ธันวาคม 2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

5 ธันวาคม 2562
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

5 ธันวาคม 2562
พิธีทำบุญตักรบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

4 ธันวาคม 2562
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ 2563

15 พฤศจิกายน 2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

24 ตุลาคม 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2563

23 ตุลาคม 2562
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว