13 ตุลาคม 2562
ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร New

18 กันยายน 2562
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562

17 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก

13 กันยายน 2562
พิธีเปิดโครงการดูแลสุขภาพช่องปาก ฟันแข็งแรง ยิ้มอย่างมั่นใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

11 กันยายน 2562
พิธีทำบุญวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบปีที่ 30

5 กันยายน 2562
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

4 กันยายน 2562
ประชุมโครงการกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลาย

2 กันยายน 2562
ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ กองวิชาการและแผนงาน

29 สิงหาคม 2562
โครงการรณรงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

23 สิงหาคม 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 และ (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4

22 สิงหาคม 2562
โครงการเราและอาเซียน โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ประจำปีงบประมาณ 2562

13 สิงหาคม 2562
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

12 สิงหาคม 2562
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2562
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

9 สิงหาคม 2562
กีฬาอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562

8 สิงหาคม 2562
พิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562

8 สิงหาคม 2562
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562

6 สิงหาคม 2562
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนสิงหาคม 2562

6 สิงหาคม 2562
สำรวจการกำจัดผักตบชวาบนพื้นน้ำคลองโคกช้าง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

5 สิงหาคม 2562
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

28 กรกฏาคม 2562
พิธีเปิดป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก

28 กรกฏาคม 2562
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

28 กรกฏาคม 2562
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

26 กรกฏาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

24 กรกฏาคม 2562
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา

15 กรกฏาคม 2562
พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ครบรอบปีที่ 39

11 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา

11 กรกฏาคม 2562
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

11 กรกฏาคม 2562
สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลในโครงการ

10 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ