25 พฤษภาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิกได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก New

24 พฤษภาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก New

23 พฤษภาคม 2565
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 New

20 พฤษภาคม 2565
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่2 New

20 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” New

19 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 New

19 พฤษภาคม 2565
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565 New

18 พฤษภาคม 2565
พิธีเปิดศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล New

12 พฤษภาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิกรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะส่วนราชการและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางในสถานประกอบการห้างสรรพสินค้าจังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok Recycle City)

10 พฤษภาคม 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

9 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับคณะที่เดินทางมาแสดงความยินดี กับ นายอุกฤษฏ์ เนื่องไชยยศ ข้าราชการที่โอนย้ายมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

9 พฤษภาคม 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

6 พฤษภาคม 2565
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ เทศบาลเมืองอรัญญิก

2 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับ และแสดงความยินดีกับข้าราชการโอนย้าย และข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

26 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองอรัญญิก ครั้งที่ 3/2565

22 เมษายน 2565
โครงการอบรมด้านระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ที่ถือปฏิบัติและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

12 เมษายน 2565
นิเทศ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

12 เมษายน 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย”

11 เมษายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 พร้อมร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

11 เมษายน 2565
นิเทศ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

8 เมษายน 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2565

5 เมษายน 2565
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา : พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ครั้งที่ 19/2565

4 เมษายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2565

21 มีนาคม 2565
โครงฝึกการอบรมและฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองอรัญญิก ปี 2565

18 มีนาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2565

17 มีนาคม 2565
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

10 มีนาคม 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2565

4 มีนาคม 2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มที่ 1

1 มีนาคม 2565
ต้อนรับคณะที่เดินทางมาแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 3 ท่าน

10 กุมภาพันธ์์ 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565