20 มีนาคม 2566
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังนกแอ่น New

18 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2566 New

17 มีนาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่1/2566 New

16 มีนาคม 2566
โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น New

15 มีนาคม 2566
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2566 New

14 มีนาคม 2566
โครงการหนูน้อยปลูกผักไร้ดิน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบ ( Activelearning ) New

13 มีนาคม 2566
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก New

10 มีนาคม 2566
พิธีปัจฉิมนิเทศ และอำลาคุณครูของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก New

10 มีนาคม 2566
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม New

9 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองอรัญญิก ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 New

9 มีนาคม 2566
กิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา ล้างถนนลดฝุ่น กำจัดมลพิษ พิษณุโลกเมืองสะอาด” New

7 มีนาคม 2566
งานให้บริการตามภารกิจรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก New

7 มีนาคม 2566
นิเทศสถานศึกษาจากต้นสังกัด ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) New

7 มีนาคม 2566
พิธีลงนามคำรับรองในการปฏิบัติราชการสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 New

3 มีนาคม 2566
ประชุมพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือน มีนาคม 2566

3 มีนาคม 2566
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองอรัญญิก

3 มีนาคม 2566
เรื่อง มาตรการ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 มีนาคม 2566
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองอรัญญิก

2 มีนาคม 2566
นิเทศสถานศึกษาจากต้นสังกัด ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)

2 มีนาคม 2566
โครงการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง (เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) ปีงบประมาณ 2566

2 มีนาคม 2566
ประชุมจัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา ล้างถนนลดฝุ่น กำจัดมลพิษ พิษณุโลกเมืองสะอาด”

1 มีนาคม 2566
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการโอนย้ายและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล

1 มีนาคม 2566
ประชุมการติดตามสถานการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565 - 2566

28 กุมภาพันธ์์ 2566
โครงการปฐมนิเทศ(ประชุม)ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(๑) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

28 กุมภาพันธ์์ 2566
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2566

28 กุมภาพันธ์์ 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

27 กุมภาพันธ์์ 2566
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

27 กุมภาพันธ์์ 2566
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2566

22 กุมภาพันธ์์ 2566
การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น