22 กรกฏาคม 2564
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองโคกช้าง และกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” New

15 กรกฏาคม 2564
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก New

14 กรกฏาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกับ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 มอบผลผลิตที่ได้จาก โครงการ "ทหารพันธ์ุดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ" New

9 กรกฏาคม 2564
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 กรกฏาคม 2564
ประชุมผู้ทำสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 1)

7 กรกฏาคม 2564
ประชุมผู้ทำสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 2)

2 กรกฏาคม 2564
ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก ประจำปี พ.ศ. 2564

14 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายปัญญา วรรณบุตร ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อเตรียมจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

11 มิถุนายน 2564
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

10 มิถุนายน 2564
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมิถุนายน 2564

7 มิถุนายน 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

4 มิถุนายน 2564
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง เทศบาลเมืองอรัญญิกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 มิถุนายน 2564
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก swap เก็บตัวอย่างเชื้อ โควิด-19 จาก #คัสเตอร์พนักงานขายเครื่องกรอกน้ำ

28 พฤษภาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์เจลและแอลกอฮอล์สำหรับสถานศึกษา อบรมและสาธิตการทำเจลและสเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค

25 พฤษภาคม 2564
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญ ร่วมกับ กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ทหารมอบผักปลอดภัย ไร้สารพิษ เพื่อสุขภาพชีวิต ของประชาชน"

17 พฤษภาคม 2564
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าแสดงความยินดี แก่นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

17 พฤษภาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

11 พฤษภาคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ครั้งแรก

8 เมษายน 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมงานบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564

6 เมษายน 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2564

1 เมษายน 2564
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)

31 มีนาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564

23 มีนาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

16 มีนาคม 2564
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก

11 มีนาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)

15 กุมภาพันธ์์ 2564
ธนาคารกรุงไทยเปิดจุดให้บริการโครงการภาครัฐ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก

13 มกราคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

29 ธันวาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก เปิด "จุดบริการประชาชน" และ “ด่านชุมชน” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

23 ธันวาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส”

16 ธันวาคม 2563
การจัดประชุมใหญ่สามัญของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก ประจำปี 2563