3 กุมภาพันธ์์ 2563
โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563

27 มกราคม 2563
การรับขึ้นทะเบียนประชากรสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก รอบที่ 1 / 2563

13 มกราคม 2563
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก

10 มกราคม 2563
ประชุมพนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

7 มกราคม 2563
การประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อดำเนินการขอใช้พื้นที่สาธารณะริมคลองโคกช้างเพื่อถมที่ก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่

7 มกราคม 2563
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563

6 มกราคม 2563
ประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก บริเวณหนองตาเหี่ยม

3 มกราคม 2563
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563

27 ธันวาคม 2562
เปิดโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

25 ธันวาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

25 ธันวาคม 2562
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก

21 ธันวาคม 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

17 ธันวาคม 2562
โครงการ "กิจกรรม 5 ส" ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก

13 ธันวาคม 2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

5 ธันวาคม 2562
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

5 ธันวาคม 2562
พิธีทำบุญตักรบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

4 ธันวาคม 2562
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ 2563

15 พฤศจิกายน 2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

24 ตุลาคม 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2563

23 ตุลาคม 2562
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2562
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

13 ตุลาคม 2562
ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

18 กันยายน 2562
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562

17 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก

13 กันยายน 2562
พิธีเปิดโครงการดูแลสุขภาพช่องปาก ฟันแข็งแรง ยิ้มอย่างมั่นใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

11 กันยายน 2562
พิธีทำบุญวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบปีที่ 30

5 กันยายน 2562
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

4 กันยายน 2562
ประชุมโครงการกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลาย

2 กันยายน 2562
ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ กองวิชาการและแผนงาน

29 สิงหาคม 2562
โครงการรณรงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)