16 ธันวาคม 2563
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564

8 ธันวาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมมอบสิ่งของรวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดพิษณุโลก

7 ธันวาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

7 ธันวาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

3 ธันวาคม 2563
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่หน่วยทหาร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

3 ธันวาคม 2563
โครงการทำหมันถาวรเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2564

30 พฤศจิกายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลฯ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

27 พฤศจิกายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค

25 พฤศจิกายน 2563
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

24 พฤศจิกายน 2563
โครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กิจกรรม: กระเป๋าผ้ารักษ์โลก)

16 พฤศจิกายน 2563
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

13 พฤศจิกายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบปีที่ 51

12 พฤศจิกายน 2563
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมสาธิตการฝึกปฏิบัติการดับเพลิง

2 พฤศจิกายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563

26 ตุลาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

22 ตุลาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับ กองทัพน้อยที่ 3 จัดกิจกรรม “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

21 ตุลาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

13 ตุลาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จังหวัดพิษณุโลก

5 ตุลาคม 2563
การประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

29 กันยายน 2563
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

28 กันยายน 2563
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ปี 2563

22 กันยายน 2563
โครงการนิเทศสถานศึกษาจากต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

16 กันยายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมโครงการเบาหวานเบาใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

16 กันยายน 2563
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563

10 กันยายน 2563
โครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เทศบาลเมืองอรัญญิก

9 กันยายน 2563
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

8 กันยายน 2563
โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

8 กันยายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมตอบข้อซักถามการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

8 กันยายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม – จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนสะพานที่ 3