7 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก

7 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก

6 ธันวาคม 2565
ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

5 ธันวาคม 2565
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

3 ธันวาคม 2565
งานแถลงข่าวต้อนรับผู้แข่งขัน การแข่งขัน L ่Etape Phitsanulok by Tour de France 2022

28 พฤศจิกายน 2565
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

21 พฤศจิกายน 2565
นิทรรศการ “ปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้อำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

21 พฤศจิกายน 2565
ลงพื้นที่ตรวจเพื่อต่อใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพ (ธนาซีเนเพล๊กซ์ Big C / Major cineplex Lotus)

18 พฤศจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการประเมินควบคุมภายในของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2565

18 พฤศจิกายน 2565
โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน

17 พฤศจิกายน 2565
โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลอรัญญิก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

17 พฤศจิกายน 2565
การตรวจคัดกรองสารเสพติด ของข้าราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2566

14 พฤศจิกายน 2565
ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11 พฤศจิกายน 2565
อบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม หรือ “อาชีพดีพร้อม” หลักสูตรที่ 4 พัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ

10 พฤศจิกายน 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

9 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565

4 พฤศจิกายน 2565
ประชุมพนักงานเทศบาลฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

2 พฤศจิกายน 2565
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 พฤศจิกายน 2565
ประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) แทนตำแหน่งที่ว่าง และการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) แทนตำแหน่งที่ว่าง

1 พฤศจิกายน 2565
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับพนักเทศบาลที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและข้าราชการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

23 ตุลาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

21 ตุลาคม 2565
จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลกประจำปี 2565

20 ตุลาคม 2565
ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลกประจำปี 2565

13 ตุลาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

13 ตุลาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

8 ตุลาคม 2565
วันสถาปนาหน่วย กองทัพทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ปีที่ 68 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

7 ตุลาคม 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2565

6 ตุลาคม 2565
ร่วมแสดงความยินดี กับ พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 ณ ห้องรับรอง กองทัพภาคที่ 3

6 ตุลาคม 2565
ร่วมแสดงความยินดี กับ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

3 ตุลาคม 2565
ต้อนรับและแสดงความยินดีกับพนักเทศบาลที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ข้าราชการโอนย้าย และข้าราชการบรรจุและแต่งตั้งใหม่