13 ตุลาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จังหวัดพิษณุโลก

5 ตุลาคม 2563
การประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

29 กันยายน 2563
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

28 กันยายน 2563
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ปี 2563

22 กันยายน 2563
โครงการนิเทศสถานศึกษาจากต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

16 กันยายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมโครงการเบาหวานเบาใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

16 กันยายน 2563
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563

10 กันยายน 2563
โครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เทศบาลเมืองอรัญญิก

9 กันยายน 2563
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

8 กันยายน 2563
โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

8 กันยายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมตอบข้อซักถามการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

8 กันยายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม – จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนสะพานที่ 3

3 กันยายน 2563
โครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลักสูตร: การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา)

3 กันยายน 2563
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

2 กันยายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกทดสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

1 กันยายน 2563
โครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลักสูตร: สานผักตบชวา)

28 สิงหาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกรับมอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงถึงการเป็นแบบอย่างการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม

28 สิงหาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกรับมอบมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

27 สิงหาคม 2563
โครงการหนูน้อยปลอดภัยห่างไกลโรคแบบ New normal โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

27 สิงหาคม 2563
ตรวจประเมินโครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

26 สิงหาคม 2563
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก

24 สิงหาคม 2563
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

21 สิงหาคม 2563
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

20 สิงหาคม 2563
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนสะพานที่ 3

19 สิงหาคม 2563
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

18 สิงหาคม 2563
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)

14 สิงหาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอัคคีภัย ในเขตตำบลอรัญญิก

12 สิงหาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2563

11 สิงหาคม 2563
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

29 กรกฏาคม 2563
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563