5 สิงหาคม 2562
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

28 กรกฏาคม 2562
พิธีเปิดป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก

28 กรกฏาคม 2562
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

28 กรกฏาคม 2562
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

26 กรกฏาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

24 กรกฏาคม 2562
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา

15 กรกฏาคม 2562
พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ครบรอบปีที่ 39

11 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา

11 กรกฏาคม 2562
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

11 กรกฏาคม 2562
สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลในโครงการ

10 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ

10 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา

10 กรกฏาคม 2562
ประชุมและอบรมสร้าง นักพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยกระบวนการ FSC

2 กรกฏาคม 2562
ต้อนรับนักพัฒนาชุมชนคนใหม่และคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

1 กรกฏาคม 2562
ตรวจติดตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก(ริมคลองโคกช้าง)

27 มิถุนายน 2562
กิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2562

27 มิถุนายน 2562
ตรวจประเมินโครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

20 มิถุนายน 2562
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก เดือนมิถุนายน 2562

20 มิถุนายน 2562
โครงการวันสำคัญ กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

8 มิถุนายน 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร.ร.อนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว)

6 มิถุนายน 2562
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

5 มิถุนายน 2562
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมิถุนายน 2562

3 มิถุนายน 2562
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

31 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

30 พฤษภาคม 2562
การประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

29 พฤษภาคม 2562
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562

27 พฤษภาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

27 พฤษภาคม 2562
การประชุมชี้แจงข้อมูล เพื่อการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 2)

21 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562