28 มกราคม 2565
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในวัยเรียน เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565

27 มกราคม 2565
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในวัยเรียน เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565

25 มกราคม 2565
งานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2565

18 มกราคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2565

12 มกราคม 2565
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมขับเคลื่อนงาน

10 มกราคม 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2565

30 ธันวาคม 2564
อวยพรสวัสดีปีใหม่ ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565

29 ธันวาคม 2564
โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

27 ธันวาคม 2564
ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 ธันวาคม 2564
ประชุมสามัญประจำปี 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก (ออมวันละบาท)

23 ธันวาคม 2564
ร่วมตรวจสอบฉลากอาหารจัดรวมในกระเช้าปีใหม่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ณ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในจังหวัดพิษณุโลก

22 ธันวาคม 2564
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก (ออมวันละบาท) ได้จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนชุมชนตำบลอรัญญิก ประจำปี พ.ศ. 2564

21 ธันวาคม 2564
โครงการค้นหา/เฝ้าระวังและคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

20 ธันวาคม 2564
กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นิทรรศการแสดงผลงาน และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก

20 ธันวาคม 2564
ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนากองบิน46 ครบรอบปีที่ 56

14 ธันวาคม 2564
โครงการทำหมันถาวรเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2565

9 ธันวาคม 2564
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2564

3 ธันวาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

1 ธันวาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

26 พฤศจิกายน 2564
การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญิก

24 พฤศจิกายน 2564
กิจกกรม Kickoff โครงการจิตอาสาพัฒนาฯ

23 พฤศจิกายน 2564
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

22 พฤศจิกายน 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

17 พฤศจิกายน 2564
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ

15 พฤศจิกายน 2564
เมื่อวันที่อาทิตย์ 14 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยจัดกิจกรรม Workshop ทำเครื่องประดับจากลูกปัดต่างๆ

11 พฤศจิกายน 2564
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรม Workshop ผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ (การทำผ้ามัดยัอมในรูปแบบ Eco print ในเสื้อยืด)

10 พฤศจิกายน 2564
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

9 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรม Workshop การทำเทียนหอมแฟนซี ด้วยแม่พิมพ์เทียนสามมิติ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

4 พฤศจิกายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลพุทธชินราชร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team) เข็มที่2 (แอสตร้าเซนเนก้า)

2 พฤศจิกายน 2564
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)