23 สิงหาคม 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 และ (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4

22 สิงหาคม 2562
โครงการเราและอาเซียน โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ประจำปีงบประมาณ 2562

20 สิงหาคม 2562
วันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 117

15 สิงหาคม 2562
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

13 สิงหาคม 2562
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

12 สิงหาคม 2562
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2562
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

9 สิงหาคม 2562
กีฬาอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562

8 สิงหาคม 2562
พิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562

8 สิงหาคม 2562
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562

6 สิงหาคม 2562
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนสิงหาคม 2562

6 สิงหาคม 2562
สำรวจการกำจัดผักตบชวาบนพื้นน้ำคลองโคกช้าง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

5 สิงหาคม 2562
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

28 กรกฏาคม 2562
พิธีเปิดป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก

28 กรกฏาคม 2562
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

28 กรกฏาคม 2562
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

26 กรกฏาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

24 กรกฏาคม 2562
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา

15 กรกฏาคม 2562
พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ครบรอบปีที่ 39

11 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา

11 กรกฏาคม 2562
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

11 กรกฏาคม 2562
สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลในโครงการ

10 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ

10 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา

10 กรกฏาคม 2562
ประชุมและอบรมสร้าง นักพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยกระบวนการ FSC

2 กรกฏาคม 2562
ต้อนรับนักพัฒนาชุมชนคนใหม่และคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

1 กรกฏาคม 2562
ตรวจติดตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก(ริมคลองโคกช้าง)

27 มิถุนายน 2562
กิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2562

27 มิถุนายน 2562
ตรวจประเมินโครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

20 มิถุนายน 2562
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก เดือนมิถุนายน 2562