20 มิถุนายน 2562
โครงการวันสำคัญ กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

8 มิถุนายน 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร.ร.อนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว)

6 มิถุนายน 2562
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

5 มิถุนายน 2562
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมิถุนายน 2562

3 มิถุนายน 2562
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

31 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

30 พฤษภาคม 2562
การประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

29 พฤษภาคม 2562
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562

27 พฤษภาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

27 พฤษภาคม 2562
การประชุมชี้แจงข้อมูล เพื่อการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 2)

21 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

16 พฤษภาคม 2562
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

15 พฤษภาคม 2562
กิจรรมโครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562

15 พฤษภาคม 2562
พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก

14 พฤษภาคม 2562
กิจกรรม กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก

10 พฤษภาคม 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) ประจำปีการศึกษา 2562

8 พฤษภาคม 2562
มอบเงินเบี้ยยังชีพเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2562

7 พฤษภาคม 2562
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

6 พฤษภาคม 2562
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

6 พฤษภาคม 2562
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

29 เมษายน 2562
พิธีเปิดอาคารสำหรับฟื้นฟูกายภาพบำบัด/การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์)

29 เมษายน 2562
พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก

25 เมษายน 2562
งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

22 เมษายน 2562
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

22 เมษายน 2562
ร่วมพิธีสุขสันต์ วันสงกรานต์ ชาวอบจ.พิษณุโลก

22 เมษายน 2562
รดน้ำดำหัวขอพรคุณเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

22 เมษายน 2562
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อดำเนินการย้ายพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

19 เมษายน 2562
โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2562

12 เมษายน 2562
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย 2562