20 กันยายน 2560
โครงการอบรม ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิก
นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2560 ในเดือนกันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย สร้างคุณค่าและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการสวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงร่วมกัน กิจกรรมเข้าจังหวะ การให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายและการดูแลตนเอง โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลพุทธชินราช กิจกรรมการแสดงและสันทนาการต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลอรัญญิกมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีสืบไป