6 พฤศจิกายน 2560
ผลการประกวด "ประดิษฐ์กระทง นางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ" ประจำปี 2560

  ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ ในงาน"สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560" ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ในคืนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ เวทีสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก(ริมคลองโคกช้าง) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก
  การประดิษฐ์กระทง
  - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 9 (บ้านโคกมะตูม(พงศ์ผกา))
  - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 5 (บ้านคลองมหาดไทย)
  - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 4 (บ้านอรัญญิก)...
  - รางวัลชมเชย ได้แก่ หมู่ที่ 3 (บ้านอรัญญิก(โคกช้าง))
  การประกวดหนูน้อยนพมาศ
  - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐณิชา ด้วงทา หมู่ที่ 2
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1ได้แก่ เด็กหญิงนุตรดา ธิวัชรพันชั่ง หมู่ที่ 3
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงพัชราภา สนองคุณ หมู่ที่ 10
  - รางวัลรองชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงแก้วสวรรค์ พันธ์กนกจิรกุลหมู่ที่ 5
  - รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ เด็กหญิงพิมณิชา จำปางาม หมู่ที่ 9
  การประกวดนางนพมาศ
  - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชัชชาวดี เกตุทอง หมู่ที่ 7
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวพัชราพร จรัสอรุณฉาย หมู่ที่ 3
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวหนึ่งฤทัย พึ่งไชย หมู่ที่ 5
  - รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวสุธัญญา เหลืองรุ่งทรัพย์ หมู่ที่ 2
  - รางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ นางสาวศศิประภา ศรีโห้มี หมู่ที่ 10