22 พฤศจิกายน 2560
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสุนกิจกรรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนพฤศจิกายน ณ ลานโดมหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมประกอบด้วย การไหว้พระสวดสมนต์ ร่วมร้องเพลง กิจกรรมเข้าจังหวะ การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ