22 พฤศจิกายน 2560
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดการอบรม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก(หลังใหม่) ห้องประชุม ชั้น 3 เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่จะช่วยให้ตนเองดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายชัชวาลย์ วงษ์สวรรค์ ประธานชมรมพัฒนาชุมชน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปลักแรด เป็นวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม