13 ธันวาคม 2560
ประชุมผู้จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล จปฐ.ตำบลอรัญญิก “ร่วมให้ข้อมูล จปฐ. ที่เป็นจริงเพื่อพัฒนาชีวิตของคนพิษณุโลก”

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดประชุมผู้จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล จปฐ.ตำบลอรัญญิก “ร่วมให้ข้อมูล จปฐ. ที่เป็นจริงเพื่อพัฒนาชีวิตของคนพิษณุโลก” เพื่อให้ความรู้ ชี้แจงและทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลของประชาชนในตำบล ทั้งนี้มีนางสาวศุภากร คนไว พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นผู้ให้ความรู้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ และมีผู้นำและประชาชนผู้ทำหน้าที่จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล จปฐ.ตำบลอรัญญิก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก