19 ธันวาคม 2560
ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินการรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 โดยมีปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการ และผู้แทนประชาคม ทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลอรัญญิก เข้าร่วมประชุม