19 ธันวาคม 2560
พิธีเปิด"โครงการว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 " ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิด"โครงการว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 " ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สระว่ายน้ำดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คุณครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิกร่วมในพิธีเปิด สำหรับโครงการว่ายน้ำ จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะการว่ายน้ำ ฝึกทักษะการป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นในชีวิตประจำวันได้เมื่อมีวิกฤตทางน้ำ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่ดีเต็มวัย และส่งเสริมปลูกฝังการรักการออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยมีครูผู้สอนจากสระว่ายน้ำดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จำนวน 5 คน ฝึกสอนและควบคุมดูแลตลอดโครงการ