20 ธันวาคม 2560
กิจกรรมกีฬาสี โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุตำบลอรัญญิก ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมผู้สูงอายุในเดือนธันวาคมนี้ มีกิจกรรมพิเศษคือ การแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น 5 คณะสี มีการแข่งขัน เดินเปรี้ยวซุปเปอร์แมน กินวิบาก ปิดตาตีหม้อ ตีกอล์ฟ และโยนห่วง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีร่างกาย จิตใจแข็งแรง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง ขยายโอกาสการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์