26 ธันวาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอรัญญิก
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลออรัญญิก จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลออรัญญิก เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามยุทธศาสตร์ประเทศ ว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอรัญญิก นำโดย นางศิริพร น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอรัญญิก นำโดย นายชยพัฒน์ ดอนดีไพร ประธานกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอรัญญิก ทั้งนี้มีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก