4 มกราคม 2561
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
วันที่ 4 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2561 ในเดือนมกราคม 2561 โดยที่หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก ทำการรับมอบที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก และได้ทำการมอบเบี้ยยังชีพฯทั้ง 10 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2561