27 พฤษภาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายสังวาลย์ นิลหิรัญ ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานฝ่ายบริหาร ในที่ประชุมประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ครบองค์ประชุม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง