27 พฤษภาคม 2562
การประชุมชี้แจงข้อมูล เพื่อการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 2)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้อมูล และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 2) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้พักอาศัยริมคลองโคกช้าง ที่มีสิทธิได้เข้าพักอาศัยบ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 2 ร่วมประชุม ณ ลานโดมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ทั้งนี้เพื่อประชุมชี้แจงข้อมูล ทำความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ และวิธีการดำเนินการของโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย