29 พฤษภาคม 2562
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก สำหรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะ รวมทั้งบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่จะช่วยให้ปัญหาการทุจริตลดลง การบริหารจัดการท้องถิ่นมีความโปร่งใส และสาธารณชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานตามเจตจำนงที่แสดงไว้