30 พฤษภาคม 2562
การประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลอรัญญิก หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ในครั้งนี้
สำหรับการประชุมประชาคมระดับชุมชนเมืองจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมคิด ร่วมทำ และรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลอรัญญิก นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลอรัญญิกต่อไป