5 มิถุนายน 2562
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมิถุนายน 2562
ในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมิถุนายน 2562 ทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการดำเนินการ