8 มิถุนายน 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร.ร.อนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว)
วันเสาร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (๑) และ รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเตรียมอนุบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก และชั้นอนุบาล ๑-๓ ของ รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการปฐมนิเทศ