20 มิถุนายน 2562
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก เดือนมิถุนายน 2562
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมิถุนายน 2562 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ลานโดมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคและยา โดยอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก(เขื่อนขันธ์) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก การร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ และการพบปะผู้นำและผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก