20 มิถุนายน 2562
โครงการวันสำคัญ กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) จัดโครงการวันสำคัญ กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา เพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมแด่คุณครู และเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม และสร้างจิตสำนักที่ดีที่มีต่อคุณครูให้กับเด็กนักเรียน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธี