27 มิถุนายน 2562
กิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(2) จัดโครงการวันสำคัญ กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา เพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมแด่คุณครู และเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม และสร้างจิตสำนักที่ดีที่มีต่อคุณครูให้กับเด็กนักเรียน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(2) โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธี