11 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)  ณ วัดสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางรัชฎาพา พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานมอบเทียนพรรษา พร้อมด้วย นางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม ปฏิบัติตนตามวิถีชาวพุทธ และสร้างลักษณะนิสัยที่ดี ตลอดจนเพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ผ่องใส