12 มกราคม 2561
ให้การต้อนรับข้าราชการใหม่สังกัดกองคลังและกองสวัสดิการสังคม
วันที่ 12 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาใหม่สังกัดกองคลังและกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 คน คือสิบเอกโชติวัฒน์ น่วมบาง ตำแหน่ง นายสิบส่งกำลัง สังกัด กองทัพภาคที่ 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก และสิบโทหญิงชุลีรัตน์ เดชฟุ้ง ตำแหน่ง เสมียน สังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด กองคลัง เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมให้การต้อนรับ