10 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(2) จัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการนำเด็กนักเรียนเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษาและปัจจัย ณ วัดเทพกุญชร(โคกช้าง) วัดในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เด็กนักเรียนได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม ปฏิบัติตนตามวิถีชาวพุทธ และสร้างลักษณะนิสัยที่ดี มีศิลธรรม และมีจิตใจที่ผ่องใส