11 กรกฏาคม 2562
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับคณะประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เป็นการประเมิน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานในการบริหารงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น