27 มิถุนายน 2562
ตรวจประเมินโครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ตรวจประเมินโครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อประเมินผลงานการทำความสะอาด เก็บกวาดห้องทำงาน ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส. และเพื่อยกระดับการให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินนำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ได้ทำการตรวจประเมินให้คะแนนแต่ละสำนัก แต่ละกอง พร้อมทั้งตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป