24 กรกฏาคม 2562
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) จัดโครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา โดยมีคณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ สำหรับโครงการฯ จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ในสถานศึกษา เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง วิธีการอพยพหนีไฟอย่างปลอดภัย และการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากงานป้องกันฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที เพื่อสร้างความตระหนัก และให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) ในการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากเหตุเพลิงไหม้ได้