28 กรกฏาคม 2562
พิธีเปิดป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ได้จัดพิธีเปิดป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชัชพงษ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
สำหรับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก เป็น 1 ใน 10 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดพิษณุโลก และเป็น 1 ใน 2 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ของอำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งจังหัดพิษณุโลกได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก (ริมคลองโคกช้าง) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดพิษณุโลก และจัดพิธีเปิดป้ายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความผาสุขร่มเย็น และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โดยได้มีจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ พนักงาน จากดทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลตำบลหัวรอ เทศบาลตำบลพลายชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าดอนทอง ทหารจากกองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนตำบลอรัญญิก และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ และบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ของเทศบาลเมืองอรัญญิกกันอย่างพร้อมเพรียง