1 กรกฏาคม 2562
ตรวจติดตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก(ริมคลองโคกช้าง)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ตรวจติดตามการขับเครลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ใน 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) โดยได้เดินทางเข้าตรวจติดตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก(ริมคลองโคกช้าง) ซึ่งเป็น 1 ใน 10 สวนสาธารณะในจังหวัดพิษณุโลก ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ต่อไป