10 กรกฏาคม 2562
ประชุมและอบรมสร้าง นักพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยกระบวนการ FSC

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุมและอบรมสร้าง "นักพัฒนาการท่องเที่ยว" ด้วยกระบวนการ FSC ซึ่งจัดโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 หรือ อพท. 4 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยเจ้าหน้าที่จาก อพท.4 จะลงพื้นที่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก และจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการประชุมและอบรมสร้าง "นักพัฒนาการท่องเที่ยว" ของตำบลต่างๆ พร้อมทั้งลงสำรวจพื้นที่จริง ทั้งแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่พัก ร้านอาหารของพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยว และผู้ที่เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดใช้ได้จริงต่อไป สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในตำบลอรัญญิก