11 กรกฏาคม 2562
สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลในโครงการ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญืก ได้นำคณะจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา หรือ อพท.4 ลงพื้นที่ตำบลอรัญญิก เพื่อสำรวจสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม วัฒนธรรม วิถีชุมชน สินค้าโอท็อป ที่พัก ร้านค้า และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลในโครงการ "นักพัฒนาการท่องเที่ยว" และนำข้อมูลไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลอรัญญิก ของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป