5 สิงหาคม 2562
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายสังวาลย์ นิลหิรัญ ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม ในที่ประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ทั้ง 3 เขต และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (หลังใหม่) ทั้งนี้ได้มีพันเอกสาโรจน์ เดชฟุ้ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คนใหม่ เข้าร่วมประชุมสภาเป็นครั้งแรก และจะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป