6 สิงหาคม 2562
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนสิงหาคม 2562

ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการดำเนินการ และพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุในตำบลอรัญญิก ทั้ง 10 หมู่บ้าน