8 สิงหาคม 2562
พิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตำบลอรัญญิก จำนวน 50 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นได้ และสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัยระหว่างสถานประกอบการและประชาชน