8 สิงหาคม 2562
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากสถานประกอบการ และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลอรัญญิก เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นได้ และสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัยระหว่างสถานประกอบการและประชาชน ในภาคทฤษฎีมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น แผนการดับเพลิงขั้นต้นและการหนีไฟ คุณสมบัติของเครื่องดับเพลิงเคมีขั้นต้น ในส่วนของภาคปฏิบัติ มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การหนีไฟ การฝึกซ้อมปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น และสรุปประเมินผลการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ