22 สิงหาคม 2562
โครงการเราและอาเซียน โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองการศึกษา จัดโครงการเราและอาเซียน โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ประจำปี 2562 ขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) โดยมีนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการเราและอาเซียน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ได้เรียนรู้จากกิจกรรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ความสำคัญ และประวัติความเป็นมาของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน เช่น ชื่อประเทศ การแต่งกาย ภาษาพูดขั้นพื้นฐาน ธงประจำชาติ ดอกไม้หรือต้นไม้ประจำชาติ อาหาร ตลอดจนเพลงประจำชาติ ของ 10 ประเทศอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็น พร้อมเติบโตขึ้นในฐานะเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งปลูกฝังให้เด็กเห็นความสำคัญของประชาคมอาเซียนอีกด้วย