23 สิงหาคม 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 และ (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 และ (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 ณ วัดวังหิน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดให้นักเรียนได้เรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนต่อไป ตลอดจนส่งเสริมความรัก ความสามัคคีแก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 และ (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 จะจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562