9 สิงหาคม 2562
กีฬาอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(1),(2)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว),(โคกช้าง) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีนางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขัน สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ส่งนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 6 รุ่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานด้วยเสียงเชียร์ของครูและผู้ปกครองที่ไปร่วมชมการแข่งขัน