29 สิงหาคม 2562
โครงการรณรงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองการศึกษา จัดโครงการรณรงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) เข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มาให้ความรู้ในครั้งนี้ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ได้รับรู้และเข้าใจถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด รณรงค์ปลุกจิตสำนึกของนักเรียนให้มีต่อการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่นักเรียนได้เข้าใจและรู้จักหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด