13 สิงหาคม 2562
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายสังวาลย์ นิลหิรัญ ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง