5 กันยายน 2562
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ และได้เชิญวิทยากรจากโครงการคุณครูตำรวจ D.A.R.E สังกัดตำรวจภูธรภาค 6 มาอบรมให้ความรู้ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับรู้และเข้าใจถึงปัญหา และพิษภัยของยาเสพติดอย่างเหมาะสมตามวัย เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กให้มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เด็กได้เข้าใจและรู้จักหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดระบายสีเกี่ยวกับยาเสพติด การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรมการเล่นเกมต่างๆ และกิจกรรมนันทนาการระหว่างนักเรียน คุณครู และวิทยากร โดยมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(2) เข้าร่วมกิจกรรม