4 กันยายน 2562
ประชุมโครงการกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลาย

วันที่ 4 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมโครงการกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลาย ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีคณะทำงานกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลาย ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กำนันตำบลอรัญญิก แพทย์ประจำตำบล ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก นางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายณรงค์กรณ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก ทั้งนี้เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น