18 กันยายน 2562
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ สวดมนต์ รำวง ให้ความรู้เรื่องโรคและยา สาธิตการบำบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย จากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก(เขื่อนขันธ์) การตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก ศสม.อรัญญิก และศสม.เขื่อนขันธ์ กิจกรรมการออกกำลังกาย และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีร่างกาย อารมณ์ และจิตใจที่แข็งแรง มีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข