17 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง นำความรู้ที่ได้รับจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ เพื่อปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อสามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักทำจิตใจให้สงบ ปรับจิตใจให้เข้มแข็ง สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม และตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรม ว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิต และมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้ โดยได้มีพระวิทยากร พระคุณเจ้าพระอาจารย์มหาสุบรรณ จนทสุวณโณ พระวิทยากรจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่) มาบรรยายธรรมะ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตในครั้งนี้