24 ตุลาคม 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 โดยกองสวัสดิการสังคม จัดขึ้น เพื่อพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของเยาวชน ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆตามความสนใจของตนเอง เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม รวมทั้งพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพรอบด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัยและเอื้ออาทร จะได้ห่างไกลยาเสพติด และปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น ซึ่งได้เชิญคณะวิทยากรจากกองกำกับการตำรวจตระเวนที่ 31 มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โดยมีเด็กและเยาชนในตำบลอรัญญิกเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน