4 ธันวาคม 2562
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการ นายพันธุ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองอรัญญิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลอรัญญิกเข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมโครงการฯ จัดขึ้น ณ จุดปล่อยปลา บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองคุณ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสัตว์น้ำ และส่งเสริมให้ระบบนิเวศดียิ่งขึ้นต่อไป