13 ธันวาคม 2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธี โดยนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยทหารในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 กองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองบิน 46 ท่าอากาศยานพิษณุโลก สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนภาคประชาชนตำบลอรัญญิก เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ในครั้งนี้